شركت ارزیابی و تامین ایمنی لرزه ای مامن ایرانیان اولین سازنده ساختمان های پیش ساخته مدولار

انواع تیپ ها

پلان مبلمان ویلا تیپ 34 مترمربع

ساختمان های پیش ساخته مدولار تیپ 34 مترمربع

پلان مبلمان ویلا تیپ 65 مترمربع

ساختمان های پیش ساخته مدولار تیپ 65 مترمربع

پلان مبلمان ویلا کنام تیپ 83 مترمربع

ساختمان های پیش ساخته مدولار تیپ 83 مترمربع

ساختمان های پیش ساخته مدولار تیپ 142 مترمربع