آیا می توان زمین لرزه را پیش بینی کرد؟

خیر، دانشگاهها و پژوهشگاه ها و سازمان های بین المللی  و دانشمندان هرگز یک زمین لرزه بزرگ را پیش بینی نکرده اند. ما نمی دانیم چگونه می توان زلزله را پیش بینی کرد. البته یک مرکز ملی پیش بینی زلزله در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله وجود دارد ولی انتظار نیست توانایی پیش بینی زلزله در آینده نزدیک به دست آید. در حال حاضر دانشمندان می توانند احتمال وقوع یک زمین لرزه  قابل توجه را در یک منطقه خاص در طی  یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنند.

ادامه مطلب